Algemene Voorwaarden Leen Bakker Zakelijk

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:
(algemene) voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Leen Bakker).
Leen Bakker: Leen Bakker Nederland B.V. of enige aan haar verbonden entiteit;
opdrachtgever: de koper, aanbesteder of een ieder die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf die met Leen Bakker een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Leen Bakker een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht, ongeacht hun benaming;
afleveren: feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever van de overeengekomen zaken en/of half gerede producten;
opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;
levertijd: de minimale tijd die Leen Bakker nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen starten/opleveren;
uitvoeringsperiode: de periode die Leen Bakker nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren;
overeenkomst: iedere verbintenis met Leen Bakker, op grond waarvan Leen Bakker zaken en/of diensten aan opdrachtgever levert.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Leen Bakker en opdrachtgever waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten en het door Leen Bakker aangaan en uitvoeren van overeenkomsten betreffende leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op zaken en/of diensten die Leen Bakker geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever doorlevert, alsmede op zaken die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Leen Bakker door een derde aan opdrachtgever worden geleverd.
2.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden alsmede van de tussen Leen Bakker en opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Leen Bakker zijn bevestigd.
2.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Leen Bakker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offerte
3.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leen Bakker worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Leen Bakker is, ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan, eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.
3.2. Een offerte heeft, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 10 werkdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Een offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en tekeningen. De bedragen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.3. De opdrachtgever is verplicht Leen Bakker te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
3.4. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: elektriciens -, stukadoor- , metsel-, en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek- , hak- en timmerwerk, grond- en heiwerk, funderings- en behangerswerk, tegelwerk, herstel- of ander bouwkundig werk van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet van de riolering, van het gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van (onder)vloeren, het reinigen met water en zeep en het gebruik van onderhoudsmiddelen op vloeren, het reinigen van wanden of plafonds en het reinigen van andere zaken dan de geleverde, de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door Leen Bakker zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe te bezigen hijs- of hefwerktuigen en takels en montagekosten. .
3.5. De in het vorige lid opgesomde werkzaamheden en kosten zijn niet limitatief.
3.6. Leen Bakker behoudt, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op het eerste verzoek van Leen Bakker onverwijld teruggegeven te worden. Voor digitale bestanden geldt dat alle bestanden en kopieën dienen te worden vernietigd. Daarnaast staat het Leen Bakker vrij om de hem ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten uit te oefenen, waaronder het vorderen van een schadevergoeding.
3.7. Indien de opdrachtgever de offerte niet accepteert, kan Leen Bakker de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen.
3.8. De offerte wordt gedaan onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in het assortiment en/of in of aan het product.
3.9. Alle opdrachten tot werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

4. De overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de offerte Leen Bakker heeft bereikt. Acceptatie van de offerte impliceert dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
4.2. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de Leen Bakker aan de opdrachtgever expliciet schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen.
4.3. De opdrachtgever is, wanneer van toepassing, exclusief verantwoordelijk voor het controleren van de indelingstekening voordat de opdracht wordt gegeven aan Leen Bakker.
4.4. Op basis van de voorraad van het moment dat de overeenkomst definitief tot stand komt geeft Leen Bakker een definitieve terugkoppeling op de order van opdrachtgever met betrekking tot de leverdatum en de beschikbaarheid van de gekozen items.
4.5. Leen Bakker heeft het recht om voor de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst een voorbehoud te maken met betrekking tot de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. Leen Bakker kan van de opdrachtgever verlangen dat deze aantoont over voldoende liquide middelen te beschikken om de overeenkomst na te komen. Indien geen of onvoldoende zekerheid kan worden verkregen, kan Leen Bakker van de opdrachtgever een nader overeen te komen vooruitbetaling verlangen.
4.6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de werkzaamheden verricht van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

5. Wijzigingen
5.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen Leen Bakker en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Na het ontvangen van de opdracht, kunnen items niet meer gewijzigd worden. Er kunnen er nog wel aanvullingen gedaan worden of extra items besteld worden.
5.2. Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren, daaronder begrepen verhoging van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, materiaalprijzen, vrachtkosten en dergelijke plaatsvindt, heeft Leen Bakker, tenzij anders is overeengekomen, het recht om van de opdrachtgever te verlangen dat de daaruit voortvloeiende kosten boven het overeengekomen bedrag worden vergoed.
5.3. Indien bij de aanvang van de werkzaamheden door Leen Bakker blijkt dat op grond van de feitelijke situatie de ter beschikking gestelde gegevens en/of tekeningen niet volledig of onjuist zijn, heeft Leen Bakker het recht om de noodzakelijke aanpassingen te plegen onder verrekening van de meerkosten daarvan aan de opdrachtgever.
5.4. Indien de overeengekomen onderdelen niet meer leverbaar zijn, al dan niet als gevolg van aanpassingen aan onderdelen door fabrikanten, heeft Leen Bakker het recht om vergelijkbare zaken en/of diensten te leveren in overleg met de opdrachtgever.

6. Annulering door opdrachtgever
6.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst eenzijdig te annuleren.
6.2. Indien een opdracht geheel of gedeeltelijk door de opdrachtgever wordt geannuleerd en Leen Bakker gaat hiermee akkoord, dan is de opdrachtgever aan Leen Bakker een direct opeisbare boete van 30% van de totaalsom onder de overeenkomst verschuldigd zonder dat Leen Bakker gehouden is schade aan te tonen of in gebreke te stellen onverminderd het recht van Leen Bakker om daarnaast aanvullende schadevergoeding te vorderen. Deze boete is onder andere ter compensatie van omzet- en margederving.
6.3. Naast de in lid 2 genoemde schadevergoeding heeft Leen Bakker bij annulering door de opdrachtgever het recht om van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen bestaande uit de reeds door Leen Bakker gemaakte voorbereidings- en/of uitvoeringskosten (variabele kosten) en de kosten die samenhangen met hetgeen Leen Bakker voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever verschuldigd is aan onderaannemers of andere derden.
6.4. Indien een Leen Bakker als gevolg van de annulering nog meer schade lijdt, dan hierboven omschreven, dan staat het hem vrij deze op de opdrachtgever te verhalen.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Leen Bakker blijft eigenaar van de door hem aan de opdrachtgever verkochte zaken zolang de opdrachtgever het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet volledig heeft voldaan, met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige behandeling van de zaken en tot het tijdstip van volledige betaling is opdrachtgever niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden, te verhuren, in gebruik af te staan, in eigendom over te dragen dan wel anderszins te bezwaren of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en opdrachtgever in verzuim is c.q. Leen Bakker goede grond heeft te vrezen dat afnemer / opdrachtgever in verzuim zal geraken met de betaling, kan zij, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde zaken onverwijld terugvorderen. De afnemer / opdrachtgever verleent haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden.
7.2. Het risico voor de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij opdrachtgever. Deze is verplicht de bedoelde zaken afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Deze aanspraken op verzekeraar zullen niet strekken tot zekerheid voor enige andere partij dan Leen Bakker. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.
7.3. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, schuldsanering, opschorting van betaling of liquidatie van de opdrachtgever is Leen Bakker gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
7.4. De ontbinding en de terugname door Leen Bakker zoals bedoeld in de vorige leden laat onverlet het recht van Leen Bakker op vergoeding voor verlies of schade. De vordering van Leen Bakker is in deze gevallen direct en volledig opeisbaar.

8. De levertijd en uitvoeringsperiode
8.1. Levertijden en de uitvoeringsperiode worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is afgesproken. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Leen Bakker.
8.2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, geschiedt levering steeds franco huis.
8.3. De levertijd en de uitvoeringsperiode kunnen door Leen Bakker worden verlengd indien er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door Leen Bakker niet voorzienbaar waren dan wel anderszins voor zijn risico en rekening komen.
8.4. In het geval van niet tijdige levering dient Leen Bakker schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Leen Bakker een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.
8.5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leen Bakker geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
8.6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering van de overeenkomst geeft opdrachtgever in geen geval recht op enige schadevergoeding. Schade van opdrachtgever als gevolg van overschrijding van de levertijd door handelen of nalaten van een ingeschakelde derde, zoals een vervoerder (bijvoorbeeld een koeriersdienst) geeft eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.
8.7. Indien niet op de afgesproken datum van aflevering om een bij de opdrachtgever gelegen reden tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden kan worden overgegaan, zal de opdrachtgever nadien aan Leen Bakker schriftelijk doen weten, wanneer hij gereed is de zaken te ontvangen. In dat geval behoeft Leen Bakker niet tot levering, respectievelijk aflevering van de zaken over te gaan op een termijn die korter is dan vier weken na de datum van ontvangst van het betreffende bericht van de opdrachtgever. Blijft een dergelijk bericht achterwege binnen een termijn van twee maanden, dan is Leen Bakker gerechtigd om te handelen conform artikel 10.
8.8. In het geval van overschrijding van de levertijd door overmacht, is Leen Bakker gerechtigd naar eigen discretie hetzij een vergelijkbaar alternatief aan te bieden hetzij zal Leen Bakker een redelijk termijn worden gegund (maximaal 1 maand) om alsnog haar verplichtingen te voldoen zonder dat sprake zal zijn van overschrijding van de levertermijn.

Levering via Post NL
Bij levering via Post NL geldt daarnaast het navolgende:
Levering via de pakketdienst

Bezorgdag & levering
 PostNL levert van maandag t/m vrijdag (08.00 – 21.30) en op zaterdag (09.00 – 17.00). Er kan geen gewenste bezorgtijd worden doorgeven.
 Voor levering wordt een mail gestuurd met een link naar track & trace van PostNL, zodat de levering van de order kan worden gevolgd.
 Is de order (deels) vertraagd, dan ontvangt opdrachtgever bericht. Het ontbrekende artikel wordt nageleverd zodra er weer voorraad is.
 Treft de bezorger twee keer niemand op het bezorgadres, dan kan de order gedurende een maand af worden gehaald bij een servicepunt van PostNL. Hat adres is te vinden via track & trace.

Levering grotere volumes
 PostNL levert op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur. Er kan geen gewenste bezorgtijd worden doorgeven.
 Uiterlijk om 07.30 uur op de dag van levering wordt een sms met een indicatie van de bezorgtijd gestuurd naar het opgegeven 06-nummer. De bezorgtijden zijn een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 Is de order (deels) vertraagd dan neemt Post NL contact op voor een nieuwe bezorgdatum.

Levering
 Opdrachtgever dient telefonisch bereikbaar te zijn.
 PostNL levert tot over de eerste drempel van het bezorgadres.
 Bij levering op een etage zonder lift, levert PostNL i.v.m. Arbo wetgeving tot maximaal de derde etage.
 PostNL levert niet op etages binnen het bezorgadres.
 Afhankelijk van de grootte van het pakket levert PostNL met 1 of 2 bezorgers.
 Er dient getekend te worden voor ontvangst van de goederen. Opdrachtgever dient te controleren of de order compleet is.
 Schade aan de verpakking dient direct bij de bezorger te worden gemeld.
 De doorgang dient vrij van obstakels te zijn.

9. De aflevering/uitvoering werkzaamheden
9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover van toepassing dient de opdrachtgever er voor te zorgen, dat:
9.1.1. de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk afgesloten wordt;
9.1.2. de plaats waar de aflevering moet geschieden leeggeruimd is;
9.1.3. de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is (eventueel ook met een trailer), dat de wegen naar de in te richten locaties verhard zijn en goed begaanbaar zijn en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken;
9.1.4. de ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd tijdens de uitvoerings-periode vrij is van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking wordt gesteld;
9.1.5. in de ruimte waar gewerkt moet worden volgens de door de nutsbedrijven vastgestelde voorwaarden voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is;
9.1.6. de wanden te lood staan en de hoeken haaks zijn;
9.1.7. de afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in door de opdrachtgever beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen wordt gewerkt;
9.1.8. de installatiepunten, de leidingen en de aansluit- en afvoerpunten aanwezig zijn conform de overeengekomen tekening(en);
9.1.9. indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe aanwezig is;
9.1.10. indien ook derden in de betreffende ruimte werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat Leen Bakker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn arbeid kan verrichten;
9.1.11. in het geval van verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het interieur, de betreffende ruimte zonder toestemming van Leen Bakker gedurende het verrichten van de werkzaamheden voor derden gesloten is;
9.1.12. goedgekeurde tekeningen en uitvoeringsgegevens tijdig voorhanden zijn;
9.1.13. overigens aan alle bouwkundige voorschriften die van invloed zijn op de plaatsing van zaken of onderdelen daarvan is voldaan;
9.1.14. in de werkruimte aanwezige zaken, die door Leen Bakker zijn geleverd, doch op grond van het eigendomsvoorbehoud nog eigendom zijn van Leen Bakker deugdelijk zijn verzekerd.
9.2. Indien de opdrachtgever de in lid 1 opgesomde verplichtingen niet nakomt heeft Leen Bakker naast het recht op schadevergoeding, het recht om de uitvoering van de werkzaamheden uit te stellen. Indien door derden die betrokken zijn bij het project, vertraging wordt veroorzaakt of wanneer de locatie nog niet gereed is voor inhuizing, is Leen Bakker niet verantwoordelijk voor het eventuele uitlopen op de planning. De eventuele meerkosten (o.a. wachttijden en meerwerk) worden aan de opdrachtgever doorbelast.
9.3. De opdrachtgever dient Leen Bakker reeds in het offertestadium te informeren over de noodzaak van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen, zoals een lift, takel of een kraan, die nodig zijn voor het afleveren van zaken en het bereiken van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij het niet geven van deze informatie of in het geval van onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen alsmede de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de opdrachtgever.
9.4. Voor alle leveringen geldt dat de bezorging tot over de eerste drempel van het bezorgadres gedaan wordt. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het verplaatsen / inhuizen van de items, tenzij anders afgesproken.
Specifieke bepalingen bij gordijnen en vloeren
Indien de maatvoeringen door opdrachtgever zijn opgegeven (schriftelijk of gebaseerd op een afgegeven plattegrond) is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van opdrachtgever. Eventuele wijzigingen die veroorzaakt worden door onjuist opgegeven maatvoeringen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

10. De opslag van zaken
10.1. Wanneer de zaken aan de opdrachtgever zijn aangeboden en door deze niet zijn afgenomen, staan deze te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico opgeslagen. Deze opslag vangt
aan op de oorspronkelijk overeengekomen datum van aflevering. Leen Bakker is gerechtigd aan deze opslag een uiterlijke termijn te verbinden waarna leen Bakker niet langer gehouden zal zijn tot bewaring of opslag of levering, een en ander onverminderd haar rechten op betaling en vergoeding van schade.

11. Het vervoer en beschadiging bij aflevering
11.1. De opdrachtgever is verplicht om de door Leen Bakker afgeleverde zaken / de door Leen Bakker geleverde dienst onverwijld na levering te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken.
11.2. Voorts dient de opdrachtgever na de oplevering van de zaak/de dienst, deze ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen 8 werkdagen nadien inhoudelijk en schriftelijk bij Leen Bakker te klagen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het geleverde zonder schade te hebben ontvangen.
11.3. Reclamaties dienen schriftelijk en binnen 8 dagen na levering gemeld te worden. Opdrachtgever dient hierbij een omschrijving van de klacht onderbouwd met afbeeldingen te overleggen. Het recht op vergoeding van schade vervalt wanneer de klacht niet binnen deze termijn schriftelijk is ingediend.
11.4. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Leen Bakker niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien Leen Bakker dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is gebeurd en Leen Bakker in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft Leen Bakker het recht om dit een en ander aan de opdrachtgever tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.
11.5. Geringe of in de branche gebruikelijke c.q. acceptabel geachte verschillen tussen kleuren, monsters, stalen, offertes, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen en modellen, alsmede uitvoeringen of afmetingen of geringe afwijkingen of beschadigingen als gevolg van de aard van het gebruikte materiaal of het gebruikte procedé, kunnen geen grond opleveren voor reclames. Bestaande in Nederland aanvaarde (inter)nationale (NEN)normeringen worden hierbij als uitgangspunt gehanteerd.
11.6. Indien opdrachtgever zelf de door Leen Bakker geleverde items monteert, vervalt de aansprakelijkheid op zichtbare afwijkingen na montage.
11.7. Reclamaties geven opdrachtgever geen recht op opschorting van betaling.
11.8. Klachten ter zake de door Leen Bakker verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening daarvan schriftelijk en gemotiveerd bij Leen Bakker te worden gemeld.
11.9. Een door opdrachtgever te uiten klacht geeft hem niet het recht om zijn betaling op te schorten, tenzij en voor zover Leen Bakker de klacht schriftelijk erkent.
11.10. Iedere Levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, dat wil zeggen dat reclames – die betrekking hebben op een bepaalde levering – geen invloed uitoefenen op voorgaande of volgende leveringen.
11.11. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leen Bakker worden geretourneerd.

12. Prijs en Betaling
12.1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, belastingen en EU-heffingen tenzij schriftelijk anders is vermeld.
8/12
12.2. Afgegeven prijzen voor raambekleding en stoffering zijn gebaseerd op de maten van de ontvangen plattegronden. Indien blijkt dat de werkelijke maten afwijken en hier meerkosten uit voortvloeien zijn deze voor rekening van opdrachtgever.
12.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt dat 100% voor levering betaald dient te worden.
12.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen alle facturen digitaal per email worden verzonden.
12.5. De opdrachtgever is onmiddellijk in verzuim na het verstrijken van de periode waarbinnen hij aan zijn betalingsverplichtingen op grond van de overeenkomst had moeten voldoen. Leen Bakker behoeft de opdrachtgever daartoe niet eerst in gebreke te stellen. Leen Bakker is gerechtigd om vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in rekening te brengen. Ten aanzien van de gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag. De vergoeding van kosten heeft betrekking op alle door de raadsman van Leen Bakker te verrichten werkzaamheden, waaronder die ter zake het uitzenden van een aanmaning en bemoeiingen ter zake een schikking. Leen Bakker is gerechtigd tevens een vergoeding wegens renteverlies te vorderen ten bedrage van de wettelijke handelsrente over het onbetaalde bedrag.
12.6. De opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van Leen Bakker jegens hem en kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Leen Bakker is gerechtigd iedere vordering van opdrachtgever op haar te verrekenen met alle al dan niet opeisbare vorderingen die Leen Bakker op opdrachtgever heeft. Indien Leen Bakker aan opdrachtgever een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Leen Bakker verschuldigd is en van hetgeen Leen Bakker aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring.
12.7. Indien Leen Bakker met twee of meer opdrachtgevers, natuurlijke of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is ieder dezer hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de betalingsverplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
12.8. De administratie van Leen Bakker levert tegenover de opdrachtgever volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen jegens haar, behoudens het door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

13. Meerwerk, extra kosten
13.1. Als meerwerk worden in rekening gebracht de kosten van alle werkzaamheden en leveranties, welke niet in de offerte en/of overeenkomst zijn inbegrepen en welke door de opdrachtgever worden verlangd en/of noodzakelijk zijn om de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten uit te voeren.
13.2. Kosten en schade die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk door Leen Bakker mogelijk te maken, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Leen Bakker aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Leen Bakker aanvaardt geen gevolgschade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste kans, stagnatie en andere indirecte schades.
14.2. Indien Leen Bakker ondanks het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel in rechte aansprakelijk wordt gehouden voor de door opdrachtgever geleden schade, zal de totale aansprakelijkheid van Leen Bakker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zijn beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
14.3. De opdrachtgever is jegens Leen Bakker aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van onder meer brand, het zoekraken en diefstal van aangevoerde (werk)materialen, hulpmiddelen, gereed zijnde vloeren en keukens, reeds uitgevoerde werkzaamheden en reeds gereed zijnde artikelen op de plaats van aflevering. Deze opsomming is niet limitatief en geldt ongeacht het eventueel van toepassing zijnde eigendomsvoorbehoud.
14.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken van de geleverde zaken en/of diensten. Leen Bakker is nimmer aansprakelijk en opdrachtgever vrijwaart Leen Bakker voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde zaken en/of diensten.

15. Overmacht
15.1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door één van de partijen kan aan de betrokken partij niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
15.2. Er is onder meer sprake van overmacht zoals bedoeld in lid 1 indien Leen Bakker na het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever verhinderd wordt om aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, atoomreacties, brand, milieurampen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, waterschade, natuurrampen, overstroming, evacuatie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Leen Bakker als bij derden, van wie Leen Bakker de beoogde materialen, grondstoffen en/of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer, voorts door alle oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Leen Bakker ontstaan.
15.3. Bij een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de overmachtssituatie niet binnen een redelijke termijn kan worden verholpen.
15.4. Bij een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel heeft de wederpartij van de degene die zich op overmacht beroept geen recht op aanvullende, noch op vervangende schadevergoeding.
15.5. Indien Leen Bakker zich met succes kan beroepen op een niet toerekenbare tekortkoming zoals bedoeld in de leden 1 en 2, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door de overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) de resterende leveringen meer dan drie maanden vertraagd worden, het recht om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst of het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Leen Bakker terug te zenden voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien en voor zover de opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken. Leen Bakker is gerechtigd om bij een ontbinding ingevolge overmacht door een van beide partijen de door haar in redelijkheid gemaakte kosten bij de uitvoering van de opdracht in rekening te brengen bij opdrachtgever.

16. Garantie
16.1. Alle geleverde zaken voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.
16.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de opdrachtgever recht op één jaar garantie op geleverde zaken en/of diensten. Deze garantietermijn vangt aan op de dag van gehele oplevering. Bij deelleveringen gaat deze garantietermijn in op de dag van gedeeltelijke oplevering.
16.3. De in lid 2 genoemde garantie vervalt indien onder meer sprake is één of meerdere van de volgende gronden:
16.3.1. onoordeelkundig gebruik en/of behandeling van de zaken en/of diensten;
16.3.2. onoordeelkundige montage- en/of installatiewerkzaamheden;
16.3.3. derden die handelend in opdracht van de opdrachtgever onoordeelkundige werkzaamheden hebben verricht en waarvoor de opdrachtgever op grond van de wet aansprakelijk is;
16.3.4. de uitvoering van werkzaamheden gedaan wordt door derden die niet handelen in opdracht van Leen Bakker;
16.3.5. klachten verband houdende met werkzaamheden en/of leveringen die in opdracht van opdrachtgever doch tegen het advies van Leen Bakker zijn verricht;
16.3.6. gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage;
Deze opsomming is niet limitatief.
16.4. De verplichtingen van Leen Bakker uit hoofde van deze garantie strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van de zaken of onderdelen daarvan, zulks ter keuze van Leen Bakker en binnen een door Leen Bakker te bepalen redelijke termijn. Naar keuze van Leen Bakker kan Leen Bakker ook opteren voor (gedeeltelijke) vermindering of terugbetaling van de prijs. Reparatie en/of vervanging zal op de oorspronkelijk overeengekomen afleverlocatie worden aangeboden.

17. Ontbinding
17.1. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Leen Bakker gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de levering van de zaken en/of het verrichten van de diensten op te schorten en/of de betreffende overeenkomst – door middel van een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever – met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan Leen Bakker toekomende rechten, die allen terstond opeisbaar zijn.
17.2. Naast de overige aan Leen Bakker toekomende rechten, kan Leen Bakker de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever – door middel van een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever – met directe ingang ontbinden indien de opdrachtgever zijn opeisbare verplichtingen onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van of door de opdrachtgever wordt aangevraagd, indien surséance van betaling wordt aangevraagd of indien de opdrachtgever zijn bedrijf staakt of overdraagt dan wel substantieel wijzigt en/of beslag onder hem wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
17.3. Door de ontbinding worden de vorderingen van Leen Bakker op de opdrachtgever direct opeisbaar en is Leen Bakker gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Leen Bakker geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winstderving opslag- en transportkosten.

18. Rechten van Intellectueel Eigendom
18.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.
18.2. Leen Bakker behoudt alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, moodboards, offertes, proefmodellen en zaken. Alle intellectuele eigendomsrechten die door Leen Bakker worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit een order, offerte of overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Leen Bakker. Voor zover enig recht van intellectuele eigendom als bedoeld in voorgaande zin van rechtswege bij opdrachtgever komt te berusten zal opdrachtgever Leen Bakker hiervan terstond op de hoogte brengen en op eerste verzoek van Leen Bakker en op kosten van opdrachtgever haar onverwijlde medewerking verlenen aan de overdracht van dergelijke rechten van intellectuele eigendom aan Leen Bakker, waaronder tevens begrepen, doch niet beperkt tot de aantekening van een dergelijke overdracht in de toepasselijke registers, waar van toepassing.
18.3. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van Leen Bakker ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leen Bakker niet worden verveelvoudigd, gebruikt of aan derden worden getoond.
18.4. Indien Leen Bakker in afwijking van het voorgaande bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde zaken, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Leen Bakker niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Leen Bakker aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
18.5. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leen Bakker door opdrachtgever van informatie en/of materialen met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie door Leen Bakker. Opdrachtgever vrijwaart Leen Bakker tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

19. Privacy
19.1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is tevens de privacy verklaring van Leen Bakker van toepassing. Deze is na te lezen via www.leenbakkerzakelijk.nl/privacy-verklaring/.

20. Overige
20.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst, zijn de rechten van Leen Bakker uit hoofde van de overeenkomst in aanvulling op, en onverminderd de overige rechten die Leen Bakker ter beschikking staan op grond van toepasselijke wet- of regelgeving.
20.2. Afstand van recht door Leen Bakker kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien Leen Bakker enige van haar rechten uit hoofde van de overeenkomst niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst.
20.3. Opdrachtgever kan haar rechten uit de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, bezwaren of anderszins vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
20.4. Leen Bakker is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan een derde over te dragen en/of vorderingen aan een derde te verkopen. Opdrachtgever geeft hierbij reeds bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan contractsoverdracht.

21. Toepasselijk recht en geschillen
21.1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de invordering van het verschuldigde, worden voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Leen Bakker, indien deze dit wenst, beslecht voor zover de burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden, dan kunt u deze stellen door gebruik te maken van het contactformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0162 – 58 3390